വിശ്വകർമ്മ സർവീസ് സൊസൈറ്റി യുത്ത് ഫെഡറേഷൻ

വിശ്വകർമ്മ സർവീസ് സൊസൈറ്റി യുത്ത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

വിശ്വകർമ്മ സർവീസ് സൊസൈറ്റി യുത്ത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.