യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ

യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ യോഗം

യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ യോഗം ചങ്ങനാശ്ശേരി വിശ്വകർമ്മ ഭവനിൽ 22 .10.2023 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 3 മണിക്ക്