ി ിി

ി ിി

യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ
പ്രസിഡന്റ്

അമൽ വി ശശി
+91 81569 43650

യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ
സെക്രട്ടറി

ജയേഷ് വി ജെ
+91 81389 22015

യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ
ഖജാൻജി

ഗോകുൽ എൻ ആർ
+91 79029 89260

കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

 1. കല്യാണി രാജേഷ്
 2. രാഹുൽ എൻ ആർ
 3. ജയദേവ് വിജയൻ
 4. അബിജിത്ത് എം ബി
 5. ശ്രീജിത്ത് രാജു
 6. നന്ദന ബിനു

യൂണിയൻ പ്രതിനിധി :- ജയദേവ് വിജയൻ

കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

 1. അമൽ വി ശശി
 2. ജയേഷ് വി ജെ
 3. ഗോകുൽ എൻ ആർ
 4. കല്യാണി രാജേഷ്
 5. രാഹുൽ എൻ ആർ
 6. ജയദേവ് വിജയൻ
 7. അബിജിത്ത് എം ബി
 8. ശ്രീജിത്ത് രാജു
 9. നന്ദന ബിനു.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top