ി 445 ി

ി 445 ി

Kerala Devaswom Borad Jobs 2023

Kerala Devaswom Borad Jobs 2023: തിരുവിതാംകൂർ, ഗുരുവായൂർ, മലബാർ, കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വങ്ങളിലേയും കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിശ്വകർമ സമുദായത്തിനുള്ള ഒന്നാം എൻസിഎ വിജ്ഞാപനം (Kerala Devaswom Borad)

0.കാറ്റഗറി നമ്പർ: 23/2023 ക്ലാർക്ക് (വിശ്വകർമ സമുദായക്കാരിൽ നിന്നു മാത്രം)
മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ്
ശമ്പളം : 26,500-60,700
പ്രായം: 18-38.
പരീക്ഷാ ഫീസ് 300 രൂപ
യോഗ്യത 1. പ്ലസ് ടു ജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം 2, ഡി.സി.എ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

1.കാറ്റഗറി നമ്പർ 01/ 2029 –
പാർട്ട് ടൈം ശാന്തി (തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്)
ശമ്പളം : 14800 – 22010
ഒഴിവുകൾ – 75 ,
പ്രായപരിധി : 18 നും – 36 നും മദ്ധ്യേ. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 01.01.2005-നും 02.01.1987 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ)
പരീക്ഷാഫീസ് :- രൂപ 300/- (പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് :- രൂപ 200/-)
യോഗ്യതകൾ – (1) SSLC വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത,
(2) തന്ത്രവിദ്യാപീഠത്തിൽ നിന്നോ, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്/കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തന്ത്ര വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
(3) ശാന്തി തസ്തികയിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

2.കാറ്റഗറി നമ്പർ : 02/2023 – പാർട്ട് ടൈം തളി (തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്)
ശമ്പളം : 11500 – 18840
ഒഴിവുകൾ – 135.
പ്രായപരിധി : 18 നും – 36 നും മദ്ധ്യേ,
പരീക്ഷാഫീസ് :- രൂപ 300/-

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 03/2023 :- പാർട്ട് ടൈം കഴകം കം വാച്ചർ (തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്)
ശമ്പളം 11500 – 18940,
ഒഴിവുകൾ – 119
പ്രായപരിധി : 18 നും – 36 നും മദ്ധ്യേ,
പരീക്ഷാഫീസ് :– രൂപ 300/- (പട്ടികജാതി/ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക് : രൂപ 200/-) |
യോഗ്യതകൾ – (1) SSLC വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 04/2023നാഗസ്വരം കം വാച്ചർ
ശമ്പളം : 23000 – 50,200
ഒഴിവ് : 35
യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്
നാഗസ്വരം വിഷയത്തിൽ ക്ഷേത്ര കലാപീഠം അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 05/2023 – തകിൽ കം വാച്ചർ
ശമ്പളം : 23000 – 50,200
ഒഴിവ് : 33
യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്
തകിൽ വിഷയത്തിൽ ക്ഷേത്ര കലാപീഠം അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 06/2023 – പാർട് ടൈം പുരോഹിതൻ
ശമ്പളം : 11500 – 18940
ഒഴിവ് – 1
പ്രായം : 18 – 36
യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ് . പിതൃ കർമ്മം നടത്തുന്നതിൽ പ്രാവീണ്യം
ഫീസ്: 300

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 07/2023 – ട്യൂട്ടർ തകിൽ
ശമ്പളം : 19000 – 43600
ഒഴിവ് – 1
പ്രായം : 18 – 36
യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്. തകിൽ വിഷയത്തിൽ ക്ഷേത്ര കലാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഫീസ്: 300

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 08/2023 – ട്യൂട്ടർ നാഗസ്വരം
ശമ്പളം : 19000 – 43600
ഒഴിവ് – 2
പ്രായം : 18 – 36
യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്. നാഗസ്വരം വിഷയത്തിൽ ക്ഷേത്ര കലാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഫീസ്: 300

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 09/2023 – ട്യൂട്ടർ പഞ്ചവാദ്യം
ശമ്പളം : 19000 – 43600
ഒഴിവ് – 6
പ്രായം : 18 – 36
യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്. പഞ്ചവാദ്യം വിഷയത്തിൽ ക്ഷേത്ര കലാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഫീസ്: 300

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 10/2023ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് III
ശമ്പളം : 26500 – 6000
ഒഴിവ് : 15
പ്രായം : 18 – 36
യോഗ്യത : സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം ഐടിഐ സിവിൽ
ഫീസ്: 300

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 11/2023 – പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ
ശമ്പളം : 55,200 – 1,15300
ഒഴിവ് : 1
പ്രായം : 18 – 36
യോഗ്യത : ബിരുദം. പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജേർണലിസത്തിൽ പിജി ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം
ഫീസ്: 500

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 12/2023 – ഫിസിഷ്യൻ
ശമ്പളം : 68700 -110400
ഒഴിവ് : 1
പ്രായം : 25 – 40
ഫീസ്: 1000
യോഗ്യത : MBBS,or Generel Medicine MD

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 13/2023 – ക്ഷേത്രം കുക്ക്
ശമ്പളം : 23000 – 50200
ഒഴിവ് : 1
പ്രായം : 25 – 36
ഫീസ്: 300
യോഗ്യത : മലയാളം എഴുതുവാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത ഉണ്ടാകണം.

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 14/2023ക്ലാർക്ക്
ശമ്പളം : 26500 – 60700
ഒഴിവ് : 1
പ്രായം : 18 – 35
ഫീസ്: 300
യോഗ്യത :പ്ലസ് ടു ജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ. ഡിസിഎ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 15/2023 – ക്ലാർക്ക് (തസ്തിക മാറ്റം)
ശമ്പളം : 26500 – 60700
ഒഴിവ് : 6
പ്രായം : പരമാവധി 50
ഫീസ്: 300
യോഗ്യത :പ്ലസ് ടു ജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ. ഡിസിഎ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പത്തുവർഷം സ്ഥിരം സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കിയവർ.കാറ്റഗറി നമ്പർ : 16/2023 – പൂൺ
ശമ്പളം : 16500-35700
ഒഴിവ് : 3
പ്രായം : 18-40
ഫീസ്: 300
യോഗ്യത : ഏഴാം ക്ലാസ് സൈക്കിൾ സവാരി അറിഞ്ഞിരിക്കണം

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 17/2023 – കഴകം
ശമ്പളം : 11800-16180
ഒഴിവ് : 1
പ്രായം : 18-40
ഫീസ്: 300
യോഗ്യത : ഏഴാം ക്ലാസ്. പ്രവർത്തി പരിചയംകാറ്റഗറി നമ്പർ : 18/2023സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്
ശമ്പളം : 17500-39500
ഒഴിവ് : 1
പ്രായം : 18-40
ഫീസ്: 300
യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ്. വിമുക്തഭടന്മാർ മാത്രം.

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 19/2023 – കീഴ്ശാന്തി
ശമ്പളം : 13190-20530
ഒഴിവ് : 3
പ്രായം : 25-40
ഫീസ്: 300
യോഗ്യത : കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വഗ്യഹ സൂക്ത പ്രകാരം സമാവർത്തപര്യന്തമുള്ള ക്രിയാദികൾ ചെയ്തവരും നിത്യ കർമ്മ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറുമ്പ്രനാട് ദേശക്കാരെ നമ്പൂതിരിമാർ അപേക്ഷിക്കുക.കാറ്റഗറി നമ്പർ : 20/2023 – ക്ലാർക്ക് /ക്ലാർക്ക് കം കാഷ്യർ
ശമ്പളം : 35600 -75400
ഒഴിവ് : 2
പ്രായം : 18 – 36
ഫീസ്: 750
യോഗ്യത :50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം (ശാസ്ത്ര വിഷയം) അല്ലെങ്കിൽ 45% ആർക്കാണ് ബിരുദം (ആർട്സ് വിഷയങ്ങൾ.)

കാറ്റഗറി നമ്പർ : 21/2023 – കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്
ശമ്പളം : 27900-63700
ഒഴിവ് : 1
പ്രായം : 18 – 36
ഫീസ്: 500
യോഗ്യത :പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലോവർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് മലയാളം ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് മലയാളം ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യംകാറ്റഗറി നമ്പർ : 22/2023 -ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്
ശമ്പളം : 23000 – 50200
ഒഴിവ് : 1
പ്രായം : 18-36
ഫീസ്: 300
യോഗ്യത :പത്താം ക്ലാസ്. ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

Kerala Devaswom Borad Recruitment കാറ്റഗറി നമ്പർ 13/2023, 15/2023, 19/2023 ഒഴികെ എല്ലാ തസ്തികകൾക്കും പട്ടിക വിഭാഗത്തിനും മറ്റു പിന്നാക്കസമുദായങ്ങൾക്കും നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2023 നവംബർ 9. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും വിശദവിവരങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top