ി ിി ി

ി ിി ി

Lulu Group Job 2023: ലുലു ഗ്രൂപ്പിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ. സെക്യൂരിറ്റി, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പ്ലംബർ, സെയിൽസ്മാൻ/കാഷ്യർ, കുക്ക്, മേക്കർ, ബേക്കർ, ഇറച്ചികാരൻ, മത്സ്യവ്യാപാരി, തയ്യൽക്കാരൻ, ഡിസൈനർ, അക്കൗണ്ടന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഐടി സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ്, ആർടിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഒഴിവുകൾ. കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഇന്റർവ്യൂ.

Kannur – 28.11.2023 Tuesday
Sadho Kalyana Mandapam, Thana

Calicut: 30.11.2023 Thursday
Aspin Courtyards, Opposite Lions Park, Beach Road

LuLu Group International is an Emirati-based multinational conglomerate company that operates a chain of hypermarkets and retail companies, headquartered in Abu Dhabi, United Arab Emirates. It was founded in 2000 by M. A. Yusuff Ali from Nattika in Kerala, India. The Group mainly operates “Lulu Hypermarket”, a chain of hypermarkets that ranks among the top grocers in many of the markets it operates in. LuLu has over 65,000 employees of various nationalities.LuLu Group International offers a challenging and creative career path for those who want to realize their full potential. With 143 retail stores, supermarkets & hypermarkets and still growing, LuLu is a force to be reckoned with in the retail sector in the UAE and neighboring countries.Lulu Group International houses one of the fastest growing retail chains in the world and involved in manufacturing & export, import& distribution and business services. A career at LuLu is more than just a job, it is a chance to recognize your professional and personal dreams and make them come true.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top