26146 ി

26146 ി

SSC Recruitment 2023

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC- Staff Selection Commission- Constable Recruitment), കോൺസ്റ്റബിൾ (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു (പരീക്ഷ നടത്തുന്നു). മലയാളത്തിലും പരീക്ഷ എഴുതാം. പുരുഷൻമാർക്കും, സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം

 • ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സ് (BSF),
 • സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (CISF),
 • സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്‌സ് (CRPF),
 • ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ് (ITBP),
 • സശാസ്ത്ര സീമ ബാൽ (SSB),
 • സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സ് (SSF),
 • റൈഫിൾമാൻ (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി) അസം റൈഫിൾസിൽ (AR) തുടങ്ങിയവയിലായി 26,146 ഒഴിവുകൾ
 • യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്
 • ഒഴിവുകൾ : 26146
 • പ്രായം: 18-23 വയസ്സ് (SC/ST/OBC/ ESM തുടങ്ങിയ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ വയസിളവ് ലഭിക്കും)
 • ഉയരം: പുരുഷൻ 170 cms (ST: 162.5 cms) സ്ത്രീ : 157 cms (ST: 150 cms)
 • ശമ്പളം : 21,700 – 69,100 രൂപ
 • അപേക്ഷ ഫീസ് Women/ SC/ ST/ ESM: ഇല്ല . മറ്റുള്ളവർ: 100 രൂപ

താൽപര്യമുള്ളവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം 2023 ഡിസംബർ 31ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

SSC Recruitment 2023
Notification Link Click here
Application Link Click here
Official Website Click here

“GOVERNMENT STRIVES TO HAVE A WORKFORCE WHICH REFLECTS GENDER
BALANCE AND WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED TO APPLY”

2 thoughts on “സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ 26146 ഒഴിവുകൾ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top